2-Nitrobenzenesulfenyl chloride

2-Nitrobenzenesulfenyl chloride