2-Nitro-N-phenylbenzenesulfonamide

2-Nitro-N-phenylbenzenesulfonamide