2-Methylbenzoyl isothiocyanate

2-Methylbenzoyl isothiocyanate