2-Methylamino-5-nitrobenzophenone

2-Methylamino-5-nitrobenzophenone