2-Methyl-5-phenylbenzothiazole

2-Methyl-5-phenylbenzothiazole