2-Methyl-5-phenyl-2H-tetrazole

2-Methyl-5-phenyl-2H-tetrazole