2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzothiazole

2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzothiazole