2-Methyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-Methyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole