2-Methyl-4-phenyl-2-butanol

2-Methyl-4-phenyl-2-butanol