2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole

2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole