2-Methyl-4-phenyl-1-butene

2-Methyl-4-phenyl-1-butene