2-Methyl-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)Propanal

2-Methyl-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)Propanal