2-Methyl-1,5-naphthyridine

2-Methyl-1,5-naphthyridine