2-Methyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine

2-Methyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine