2-Methyl-1-phenyl-1-butanol

2-Methyl-1-phenyl-1-butanol