2-Methoxyphenyl isothiocyanate

2-Methoxyphenyl isothiocyanate