2-Methoxyethyl vinyl ether

2-Methoxyethyl vinyl ether