2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate

2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate