2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol

2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol