2-Isopropyl-1-methoxy-4-methylbenzene

2-Isopropyl-1-methoxy-4-methylbenzene