2-Isobutyl-3,5,6-trimethylpyrazine

2-Isobutyl-3,5,6-trimethylpyrazine