2-Hydroxyphenethyl alcohol

2-Hydroxyphenethyl alcohol