2-Hydroxyethyl phenoxyacetate

2-Hydroxyethyl phenoxyacetate