2-Hydroxyethyl methyl terephthalate

2-Hydroxyethyl methyl terephthalate