2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid

2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid