2-Hydroxy-5-methylbenzophenone

2-Hydroxy-5-methylbenzophenone