2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine

2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine