4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine

4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine