2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine

2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine