2-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile

2-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile