2-Fluorobenzenesulfonyl chloride

2-Fluorobenzenesulfonyl chloride