2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzophenone

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzophenone