2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile