2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride

2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride