2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone

2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone