2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile