2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone