2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile