2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide