2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile