2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide