2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate

2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate