2-Ethyl-6-methylphenyl isothiocyanate

2-Ethyl-6-methylphenyl isothiocyanate