2-Ethyl-6-methoxypyrazine

2-Ethyl-6-methoxypyrazine