2-Ethyl-5-methoxypyrazine

2-Ethyl-5-methoxypyrazine