2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone

2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone