2-Ethoxy-6-methylpyrazine

2-Ethoxy-6-methylpyrazine