2-Ethoxy-5-methylpyrazine

2-Ethoxy-5-methylpyrazine