2-Ethoxy-3-ethylpyrazine

2-Ethoxy-3-ethylpyrazine