2-Dimethylamino-6-hydroxypurine

2-Dimethylamino-6-hydroxypurine